Thép tròn rút các loại

Thép tròn rút các loại

Thép Rút Tròn Trơn 3.4li  > 6 li Hàng Đa Hội 

Thép Cán Phi 6 ,8 Đa Hội                                    10.100

Thép phi 6 , 8 chặt theo yêu cầu                          10.600

Thép Rút Tròn 3.4 li > 3.7 Li                               10.300
Thép Rút Tròn   4li  > 4.8 Li                                10.300
Thép Rút Tròn 5 li > 6 li                                       10.300

( Tất cả hàng rút tròn trơn đã bao gồm cắt chặt theo yêu cầu của khách hàng )

THÉP XÂY DỰNG 

1 Thép cuộn phi 6, phi 8  Trung Quốc 13.100
2 Thép cây D10                                    10.000
3 Thép cây D12                                    10.000
4 Thép cây D14 đến D22 11.7            10.000

THÉP GÓC ĐỀU CẠNH (Đa Hội)

1 Thép góc V2x2x2    V3x3x3                     9.500
2 Thép góc v4x4x4   v4x4x5                       9.300
3Thép góc V5x5x4, V5x5x5                        9.000
4 Thép góc V6x6x5, V6x6x6                       9.000

THÉP TRÒN TRƠN, THÉP VUÔNG ĐẶC (Đa Hội)
1 Thép tròn trơn phi 10, phi 12, phi 14       9.000
2 Thép tròn trơn phi 16, phi 18, phi 20      9.000

3 Thép vuôn đắc 8×8, 10×10                          9.000
4Thép vuông đặc 12×12, 14×14, 16×16          9.000
5Thép vuông đặc 18×18, 20×20, 22×22       9.000

Lưới B40 Nam Định

Lưới B40 dây 2,7 , 3,2 li cao 1m > 2m                    12.100
Dây mạ kẽm 2,7                                                           12.100

GỌI NGAY